This project is read-only.

Tạo báo cáo Milestone - công bố - đánh giá và họp ShareBeer tại HCM/HN

Id #1487 | Release: None | Updated: Dec 16, 2017 at 1:42 AM by liveatedu | Created: Feb 10, 2012 at 8:39 AM by liveatedu

Kiểm thử Builds và Source Control trên TFS

Id #1486 | Release: None | Updated: Dec 16, 2017 at 1:42 AM by liveatedu | Created: Feb 10, 2012 at 8:38 AM by liveatedu

Kiểm thử toàn bộ Modules và kiểm thử dữ liệu hiển thị

Id #1485 | Release: None | Updated: Dec 16, 2017 at 1:42 AM by liveatedu | Created: Feb 10, 2012 at 8:37 AM by liveatedu

Kiểm thử chạy test trên TFS để đóng gói

Id #1484 | Release: None | Updated: Dec 16, 2017 at 1:42 AM by liveatedu | Created: Feb 10, 2012 at 8:36 AM by liveatedu

Lập trình gói ứng dụng Learning Kit "One Package Solution"

Id #1483 | Release: None | Updated: Dec 16, 2017 at 1:42 AM by liveatedu | Created: Feb 10, 2012 at 8:36 AM by liveatedu

Cài đặt và cấu hình hệ thống Hosting SharePoint 2010 cho dự án

Id #1482 | Release: None | Updated: Dec 16, 2017 at 1:42 AM by liveatedu | Created: Feb 10, 2012 at 8:28 AM by liveatedu

Review toàn bộ CSDL và mô hình sử dụng lựa chọn các chương trình đào tạo

Id #1481 | Release: None | Updated: Dec 16, 2017 at 1:42 AM by liveatedu | Created: Feb 10, 2012 at 8:25 AM by liveatedu

Thiết kế CSDL cho đào tạo nhân viên của Doanh nghiệp

Id #1480 | Release: None | Updated: Dec 16, 2017 at 1:42 AM by liveatedu | Created: Feb 10, 2012 at 8:21 AM by liveatedu

Hoàn thiện sơ đồ nghiệp vụ đào tạo và sử dụng hệ thống đào tạo

Id #1479 | Release: None | Updated: Dec 16, 2017 at 1:42 AM by liveatedu | Created: Feb 10, 2012 at 8:19 AM by liveatedu

Hoàn thiện phân tích hệ thống phần mềm và tổ chức dữ liệu quản lý đào tạo

Id #1478 | Release: None | Updated: Dec 16, 2017 at 1:42 AM by liveatedu | Created: Feb 10, 2012 at 8:19 AM by liveatedu